Kanunlar

Yasa Adı Kanun No.MBS Linki
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası2709 MBS Linki
Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun5953 MBS Linki
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu4982 MBS Linki
Bilirkişilik Kanunu6754 MBS Linki
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanında Bazı Mali Hükümler Hakkında Kanun3146 MBS Linki
Çevre Kanunu2872 MBS Linki
Çocuk Koruma Kanunu5395 MBS Linki
Deniz İş Kanunu854 MBS Linki
Dernekler Kanunu5253 MBS Linki
Devlet Memurları Kanunu657 MBS Linki
Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun3071 MBS Linki
Elektronik İmza Kanunu5070 MBS Linki
Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun151 MBS Linki
Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu5362 MBS Linki
Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu (Bağ-Kur)1479 MBS Linki
Günün Yirmidört Saate Taksimine Dair Kanun697 MBS Linki
Harcırah Kanunu6245 MBS Linki
İdari Yargılama Usulü Kanunu2577 MBS Linki
İş Kanunu (Yürürlükteki Hali)1475 MBS Linki
İş Kanunu4857 MBS Linki
İş Mahkemeleri Kanunu7036 MBS Linki
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu6331 MBS Linki
İşsizlik Sigortası Kanunu4447 MBS Linki
Kabahatler Kanunu5326 MBS Linki
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun5176 MBS Linki
Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu4688 MBS Linki
Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanun6269 MBS Linki
Maden Kanunu3213 MBS Linki
Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu3628 MBS Linki
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun4483 MBS Linki
Mesleki Eğitim Kanunu (Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu)3308 MBS Linki
Meslekî Yeterlilik Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun (Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu5544 MBS Linki
Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun3458 MBS Linki
Öğle Dinlenmesi Kanunu6301 MBS Linki
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun5188 MBS Linki
Özel Öğretim Kurumları Kanunu5580 MBS Linki
Radyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun5153 MBS Linki
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu6356 MBS Linki
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu5510 MBS Linki
Sosyal Güvenlik Kurumuna İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun (Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu)5502 MBS Linki
Sosyal Sigortalar Kanunu (Yürürlükteki Hali)506 MBS Linki
Tarım Sigortaları Kanunu5363 MBS Linki
Tebligat Kanunu7201 MBS Linki
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun6502 MBS Linki
Türk Borçlar Kanunu6098 MBS Linki
Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun6101 MBS Linki
Türkiye İş Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun (Türkiye İş Kurumu Kanunu)4904 MBS Linki
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun2429 MBS Linki
Uluslararası İşgücü Kanunu6735 MBS Linki
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu1593 MBS Linki
Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun4703 MBS Linki
Yapı Denetimi Hakkında Kanun4708 MBS Linki
Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun7244 MBS Linki
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi)207 A(III)
Anayasa Mah.