Yönetmelikler

Yönetmelik AdıMBS Linki
Alt İşverenlik Yönetmeliği MBS Linki
Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik MBS Linki
Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği MBS Linki
Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği MBS Linki
Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB MBS Linki
Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik MBS Linki
Asgari Ücret Yönetmeliği MBS Linki
Askeri İşyerleri ile Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik MBS Linki
Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik MBS Linki
Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2014/68/AB) MBS Linki
Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği(2014/29/AB) MBS Linki
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik MBS Linki
Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik MBS Linki
Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik MBS Linki
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik MBS Linki
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik MBS Linki
Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
MBS Linki
Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik MBS Linki
Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik MBS Linki
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği MBS Linki
Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik MBS Linki
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği MBS Linki
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği MBS Linki
Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik MBS Linki
Denetim Görevlilerinin Uyacakları Meslekî Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik MBS Linki
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik MBS Linki
Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği MBS Linki
Elektrik ile İlgili Fen Adamlarının Yetki Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik MBS Linki
Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği MBS Linki
Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği MBS Linki
Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik MBS Linki
Elektronik Tebligat Yönetmeliği MBS Linki
Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği MBS Linki
Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik MBS Linki
Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik MBS Linki
Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik MBS Linki
Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik MBS Linki
Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği MBS Linki
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği MBS Linki
Hijyen Eğitimi Yönetmeliği MBS Linki
İlkyardım Yönetmeliği MBS Linki
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği MBS Linki
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik MBS Linki
İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik MBS Linki
İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği MBS Linki
İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği MBS Linki
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği MBS Linki
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik MBS Linki
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik MBS Linki
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği MBS Linki
İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik MBS Linki
İşkolları Yönetmeliği MBS Linki
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik MBS Linki
İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik MBS Linki
İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik MBS Linki
İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmeli MBS Linki
İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik MBS Linki
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik MBS Linki
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik MBS Linki
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik MBS Linki
Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik MBS Linki
Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik MBS Linki
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik MBS Linki
Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği MBS Linki
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik MBS Linki
Konut Kapıcıları Yönetmeliği MBS Linki
Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik MBS Linki
Maddelerin ve Karışımların Fiziko-Kimyasal, Toksikolojik ve Ekotoksikolojik Özelliklerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Test Yöntemleri Hakkında Yönetmelik MBS Linki
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik MBS Linki
Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği MBS Linki
Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT) MBS Linki
Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik MBS Linki
Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği MBS Linki
Meslekî Yeterlilik Kurumunda Geçici Mahiyetteki İşlerin İstisna Sözleşmesi ile Gördürülmesine İlişkin Yönetmelik MBS Linki
Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (2014/34/AB) MBS Linki
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik MBS Linki
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik MBS Linki
Resmi Mühür Yönetmeliği MBS Linki
Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik MBS Linki
Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik MBS Linki
Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği MBS Linki
Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik MBS Linki
Sendika Üyeliğinin Kazanılması ve Sona Ermesi ile Üyelik Aidatının Tahsili Hakkında Yönetmelik MBS Linki
Sendika ve Konfederasyonların Denetim Esasları ve Tutacakları Defterler ile Toplu İş Sözleşmesi Sicili Hakkında Yönetmelik MBS Linki
Serbest Bölgelerde Çalışacak Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik MBS Linki
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği MBS Linki
Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılan Sigortalı ve İşyeri Bildirimlerinin Bazı Kurumlara Yapılması Gereken Bildirimler Yerine Geçmesine Dair Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik MBS Linki
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği MBS Linki
Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik MBS Linki
Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği MBS Linki
Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik MBS Linki
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik MBS Linki
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği MBS Linki
Toplu İş Sözleşmesi Yetki Tespiti ile Grev Oylaması Hakkında Yönetmelik MBS Linki
Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma Yönetmeliği MBS Linki
Tozla Mücadele Yönetmeliği MBS Linki
Turkuaz Kart Yönetmeliği MBS Linki
Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği MBS Linki
Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik MBS Linki
Uzaktan Çalışma Yönetmeliği MBS Linki
Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik MBS Linki
Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği MBS Linki
Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği MBS Linki
Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği MBS Linki
Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik MBS Linki
Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği MBS Linki
Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik MBS Linki
Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkında Yönetmelik MBS Linki
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik MBS Linki