Hakkımızda

1997 yılının Kasım ayında Ankara’da İş Müfettişlerinin geniş katılımıyla yapılan toplantı sonucunda İş Müfettişleri Derneği’nin kurulmasına karar verilmiş olup, Tüzüğün Ankara Valiliği’ne teslim edilmesiyle Derneğimiz 20 Nisan 1998 tarihinde tüzel kişilik kazanmıştır. Derneğimizin kuruluşundan bu yana 11 olağan, 2 olağanüstü genel kurul gerçekleştirilmiş; kurucu yönetim kurulu ile birlikte 12 yönetim kurulu görev yapmıştır.

Derneğimizde sırasıyla Baş İş Müfettişleri İ.Doğan KESKİN (Kurucu Başkan), Filiz ANIK, M.Kutlay KIRATLI, Banu AKKUZU, Gonca ŞAHİN, Mehmet TEKELİOĞLU, İlhan TUNCER, Ali Şahin AKBULUT, Hakkı ŞAHİN, Gonca ŞAHİN, Osman Nejat GÜNERİ ve İbrahim Oğuzhan YILDIRIM Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmişlerdir.

29 Mart 2021 tarihinden itibaren Cihangir YARBAY Başkanlığı'nda Kutay SUBAŞI, Ertuğrul OFLU, Okan ÇETİNKAYA, Nursel ERDOĞAN, Kemal ÜLKER, Pınar EMMİLER ve Ramazan ÖZTÜRK 13. Yönetim Kurulu Faaliyetlerini sürdürmektedir.

Derneğimiz de, sürekli gelişen ve değişen “çalışma yaşamının” ve “iş müfettişlerinin” sorunlarına çözüm bulunması çabasına katkı sunmak amacıyla kurulmuştur.

İlk İş Yasasının yürürlüğe girişi ve İktisat Vekaleti bünyesinde ilgili birimin oluşturulması ile birlikte “çalışma yaşamının denetimi” ve “iş denetimi ile görevli olanlar” konusunun 1936 yılında ülkemizin gündemine girmiş olmasına rağmen , “İş Teftiş Kurulu Başkanlığı” şeklindeki kurumsallığına ancak 1979 yılında ulaşabilmiştir. 75 yıllık genç Türkiye Cumhuriyeti’nde 63 yıl gibi azımsanamayacak bir tarihi geçmişe sahip olan ve 1951 yılında yürürlüğe girmiş olan 81 sayılı “Sanayi ve Ticarette İş Teftişi” ile ilgili ILO Sözleşmesine dayanan “İş Müfettişliği” mevcut kurumsal statüsünü, o dönemde sahip olduğu meslek örgütü sayesinde kazanabilmiştir.

Derneğimiz, çalışma yaşamındaki gelişmeleri izlemek ve yönlendirmek, mesleğin etik kurallarını geliştirmek, meslek ahlakını korumak, iş müfettişlerinin bilgi ve birikimlerini arttırmak, geliştirilmelerini sağlamak üzere kurulmuştur.

Tüzüğümüze göre Derneğin amacı; üyeleri arasında sosyal ve ekonomik yardımlaşmayı destekleyerek İş Müfettişlerinin mesleki ve kültürel gelişmelerine katkıda bulunmak, rol ve işlevleri açısından çalışma yaşamında etkin bir biçimde yer almalarını sağlamak, iş denetimi, çalışma ekonomisi, endüstri ilişkileri, iş ve sosyal güvenlik hukuku, iş sağlığı ve güvenliği gibi çalışma yaşamını ilgilendiren konularda bilimsel araştırma ve incelemeler yapmak, yaptırmak ve yayınlamak, bu konulardaki çalışmalara yönetsel ve maddi destek vermek, meslekte çağdaş bakış açısının oluşmasına katkıda bulunmak, meslek ahlakını ve disiplinini korumak ve geliştirmektir.

İş Müfettişleri Derneği, Yaşamın her alanında olduğu gibi, sorunların, sorunlarla yüz yüze olan kesimlerin en geniş katılımı ve desteği ile çözümlenebileceği, ne kadar doğru olursa olsun bireyler düzeyinde oluşmuş fikir ve tavırlardan çok “kolektif aklın ve tavrın” işlevselliğine olan inaçla , “çalışma yaşamı” ve “iş müfettişliği” üzerine söyleyecek sözü olan her meslektaşımıza açık olmuştur.

1998 yılında kurulan Derneğimiz’in “İş Müfettişleri Derneği” Yönetim Kurulu ile 2011 yılında kurulan “İş Müfettişleri Dayanışma Derneği”nin Yönetim Kurulu arasında 18.05.2013 tarihinde düzenlenen protokol çerçevesinde, iki ayrı Derneğin mevcudiyetinin mesleki hak ve çıkarların geliştirilmesine yarar sağlamadığı tespitinden hareketle, mesleğimizin tek meslek örgütü olarak “İş Müfettişleri Derneği” tarafından temsil edilmesinin uygunluğuna karar verilmiştir. Her iki Derneğin Yönetim Kurulu üyeleri tarafından imzalanan protokolde Dernek etkinliklerinin her zaman uzlaşılan ilkeler çerçevesinde yürütülmesi konusunda karar birlikteliğine varılmıştır. Buna göre;

İş Müfettişleri Derneği yasal organlarına seçilecek üyelerinin, mümkün olan en geniş mutabakatla belirlenmesi ve meslektaşlar arasındaki tüm kesimlerin temsil edilmesine özen gösterilmesi,

İş Müfettişleri Derneği’nin izleyeceği politika, strateji ve etkinliklerin belirlenmesi, seçme-seçilme hakkının kullanılmasında, üyelerinin özgür iradeleri dışında, hiçbir idari ve/veya siyasi otoriteye inisiyatif tanınmaması,

İş Müfettişleri Derneğinin, mesleki hak ve çıkarların korunması ve geliştirilmesi, iş denetiminin etkin ve işlevsel bir nitelik kazanması için tüm kişi ve kurumlarla azami diyalog ve işbirliği içinde olması,

İş Müfettişleri Derneği’nin, iş denetim örgütünün varlığının uluslararası hukuki dayanağını oluşturan Sanayi ve Ticarette İş Teftişi Hakkında 81 sayılı Uluslararası Sözleşmenin ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO’nun) “emeğin korunmasına”, “insana yakışır iş koşullarının oluşturulmasına” dönük norm ve standartlarının benimsenmesi,

Konularında görüş birliği sağlamışlardır.

Kariyer meslekler arasında özel bir yeri olan “İş Müfettişliği”nin mesleki onur ve etik değerlerine uygun olmayan tutum ve davranışlar sergileyen kişilere karşı mesafeli bir tavır sergilenmesi,

24 Mayıs 2014 tarihinde yapılan Genel kurul öncesi, üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, yönetim kurullarının oluşturulmasında uygunluk sağlanması gereken kriterler konusunda fikir birliğine varılmış, 10.05.2014 tarihinde web sayfamızda ilan edilen bu kararlar çerçevesinde oluşan 11’incı Yönetim kurulu faaliyetini sürdürmektedir.

Derneğimizin kuruluşundan bu yana, yönetim kurullarında görev alarak Tüzüğümüzdeki ilkeler doğrultusunda çalışmalar yapan, yayın kurullarında, etkinliklerde görev alan, katkı veren tüm üyelerimize, aynı şekilde etkinliklerimize katılan ve katkı veren Sayın Bakanlarımıza, ILO Türkiye Temsilciliği’ne, işçi ve işveren konfederasyonlarına, üniversitelerin ve yargının değerli mensuplarına teşekkür ediyoruz.

ULUSLARARASI İŞ MÜFETTİŞLERİ DENEĞİ’NE ÜYEYİZ

Özellikle “iş güvencesi” konusu henüz iş mevzuatımızda yar almamış iken, görevde olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Yaşar OKUYAN’ın, ILO Türkiye Temsilcisi Sayın Gülay ASLANTEPE’nin, Bakanlık bürokratlarının, işçi ve işveren konfederasyonlarının (Türk-İş,Hak-İş,DİSK)ve akademisyenlerin de katılımıyla 2000 yılının Mart ayında yapılan “İŞ GÜVENCESİ PANELİ”konuyu gündeme getirme, duyarlılık oluşturma ve öneri sunma açısından da çok önemli bir rol oynamıştır. Panel notları basılı hale getirilmiştir.

Derneğimizin ilk Olağan Genel Kurulu etkinlikleri çerçevesinde, 1999 yılının Nisan ayında, görevde olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Nami ÇAĞAN’ın, ILO Türkiye Temsilcisi Sayın Gülay ASLANTEPE’nin, Bakanlık bürokratlarının, sosyal tarafların katılımıyla düzenlenen “ÇALIŞMA YAŞAMINDAKİ GELİŞMELER VE BAKANLIK YAPISINDAKİ ETKİLERİ” konulu konferans, Derneğimizin ilk etkinliği olmuştur. Konferans notları basılı hale getirilmiştir.

Tüzüğümüzde yer alan amaçlarımıza uygun olarak, çalışma yaşamının güncel sorunlarına ve mevzuat konularına ilişkinkonferanslar, paneller, sempozyumlar, çalıştaylar ve kongreler yapılmıştır.

KONFERANS, PANEL, SEMPOZYUM, KONGRE VE ÇALIŞTAYLARIMIZ

Aynı şekilde, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ilgili Yönetmeliklerin yayınlanmasından sonra, bireysel ve toplu iş hukukunun güncel düzenlemeleri de derlenerek Derneğimiz tarafından 2014 yılının Mayıs ayında “İş Mevzuatı” ikinci kitabı yayınlanarak tüm üyelerimize dağıtılmıştır.

İş Kanunu ve ilgili yönetmelikler yürürlüğe girdikten sonra, İş mevzuatı bir araya getirilerek 2004 yılının Kasım ayında Derneğimiz tarafından basılmış, kitap ve klasör olarak tüm üyelerimize dağıtılmıştır. Aynı yayın, güncellenerek Türk-İş ile ortak yayın olarak ta basılmış ve Türk-İş’e bağlı tüm sendikalara dağıtılmıştır.

Üyelerimiz arasında iletişimi sağlamak, mesleğe katkıda bulunmak ve ulaşılabildiği ölçüde sosyal taraflar ile akademik çevrede “iş müfettişliği”nin tanınırlığına katkıda bulunmak amacıyla sınırlı imkanlarla ve üyelerimizden oluşan yayın kurulunun fedakar çabalarıyla Mayıs 1999 yılında ilk sayısı çıkarılan “İş Denetimi Bülteni”nden28 sayı yayınlanmış, “Çalışma Yaşamı ve Denetim Dergisi” çıkarılmış ancak bu yayınların işlevini zamanla derneğimizin www.ismufder.org adresli web sayfası görmeye başlamıştır.

YAYINLARIMIZ

Derneğimiz 15.01.2000 tarihinde yapılan 1.Olağanüsti genel Kurul’da alınan karar çerçevesinde yılında Uluslararası İş Müfettişleri Derneği (International Association of LabourInspection -IALI- ) ’ne üye olmuş olup, Cenevre’de ILO binasında yapılan genel kurullarına katılım sağlanmıştır.

Birinci Çalışma Yaşamı ve İş Denetimi Kongre’si 1-2 Nisan 2006 tarihinde, “Bireysel İş İlişkilerinde Yeni Düzenlemeler, Uygulama Sorunları ve Çözüm Önerileri” Ana başlığı altında, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat Başesgioğlu’nun katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.

Çalışma yaşamının güncel sorunları ve mesleğimizi ilgilendiren mevzuat konuları hakkında sosyal tarafların, akademisyenlerin, yargı üyelerinin ve İş Müfettişlerinin katılımıyla, konuların tüm yönlerinin birlikte değerlendirilmesi amacıyla , “Çalışma Yaşamı ve İş Denetimi Kongresi” genel başlığı altında 4 büyük kongre gerçekleştirilmiştir.

‘’Bireysel İş Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları’’ sempozyumu İzmir ekonomi Üniversitesinin katılımıyla 25 Mayıs 2011’de İzmir’de 26 Mayıs 2011’de İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.

Bu konudaki etkinliklerimiz, akademisyenler ve sosyal tarafların katılımıyla 2009 yılında Antalya, Adana, Ankara, İzmir ve İstanbul’da ard arda gerçekleştirilen “ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ VE UYGULAMADAKİ SORUNLAR” Panelinin yapılmasıyla devam etmiştir. Panel notlarımız TİSK ile ortak yayın olarak yayınlanmıştır.

Çalışma yaşamının en önemli sorunlarından olan asıl işveren-alt işveren ilişkisi, iş teftişinin etkinliği üzerindeki olumsuz yansımaları nedeniyle Derneğimizin etkinlik konuları arasında her zaman önemli bir yer tutmuştur. Bu konudaki ilk etkinliğimiz Derneğimiz tarafından, 26 Kasım 2005 Cumartesi tarihinde, Kadir Has Üniversitesi Merkez Kampusu’nda ‘’İş Hukukunda Alt İşveren-Asıl İşveren İlişkisi Uygulama Sorunları ve Çözüm Öneriler’’ konulu seminer düzenlenmiştir. Bu konu hakkında düzenlenmiş ilk detaylı ve ses getiren bir etkinlik olmuştur. Etkinlik yargı mensupları ve baro üyeleri tarafından yoğun bir katılım ve dikkatle izlenmiştir. Etkinlikteki sunuş ve tartışmalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat BAŞESGİOĞLU’nun önsözü ile kitaplaştırılmıştır.

Çalışma yaşamındaki gelişmeler çerçevesinde, 2002 yılının Mart ayında Derneğimiz tarafından, Akademisyenler, Türk-İş,Hak-İş ve DİSK’in katılımları ile ILO Türkiye Temsilciliği’nin desteğiyle “DEĞİŞEN İSTİHDAM BİÇİMLERİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ” konulu Panel düzenlenmiştir.Panel notları basılı hale getirilmiştir.

ILO’nun iş teftişine ilişkin yayınları takip edilmiş olup, Türkçe’ye çeviriler yapılmıştır.Çeviriler kitap olarak yayınlanmıştır.

Derneğimizin kuruluşundan itibaren, “iş teftişinin sorunları ve çözüm önerileri ” ve “iş teftişinin etkinliğinin arttırılması” konularında bütün grup başkanlıklarında görevli iş müfettişlerinin katılımlarıyla çalıştaylar yapılmış, raporlar hazırlanmıştır.

Üniversitelerin Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümleri tarafından düzenlenen ''Sosyal İnsan Hakları Uluslararası Sempozyumu'' katılım ve katkı sağlanmıştır.

Dördüncü Kongre, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Sosyal Politika Araştırma ve Uygulama Merkezi ile derneğimiz tarafından düzenlenen ‘’Çalışma Yaşamının Güncel Sorunları ve Mevzuatımızdaki Yeni Gelişmeler’’ 28-29 Nisan 2012 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Üçüncü Kongre, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ile Ankara SMMM Odası tarafından düzenlenen ‘’Çalışma Yaşamının Güncel Sorunları ve İş Mevzuatı’’ 3-4 Nisan 2010 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

İkinci Kongre, 26-27 Nisan 2007 tarihinde, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde gerçekleştirilmiştir.

MEVZUAT ÇALIŞMALARI

Kongrelerdeki tebliğleri içeren kitaplarla birlikte toplam yayın sayımız 14 olmuştur.

Çalışma yaşamındaki güncel sorun ve gelişmelerin mesleğimize yansımaları çerçevesinde, 2014 yılının Mart ayında yargı üyeleri, akademisyenler ve iş müfettişlerinin katılımıyla “İş Denetiminde Ortaya Çıkabilecek Sorumluluklar” konulu Çalıştay düzenlenmiştir. Çalıştaydaki sunuşlar ve tartışmaların basılı hale getirilmesi çalışmaları devam etmektedir.

Derneğimizin katkılarıyla, ILO için Çalışma Yaşamında Haklar kitabı hazırlanmıştır.

2007 yılında Sivil Toplum Diyaloğu Avrupa Bilgi Köprüleri Programı ‘’İŞ YAŞAMINDA YENİ ÖNLEME STRATEJİLERİ PROJESİ’’ gerçekleştirilmiştir. Proje sonuçları basılı hale getirilmiştir.

MESLEKİ GÜVENCEMİZ

2014 yılında çıkarılan torba kanunlara yönelik, iş kanunu ve özlük haklarımıza ilişkin düzenleme çalışmaları yapılmış ise de yaşanan büyük iş kazalarının yarattğıkonjonktürel gelişmeler nedeniyle öncelik kazanarak sonuca ulaşılamamıştır.

4857 sayılı İş Kanunu’nun, 10.06.2003 tarihinde yürürlüğe girmesinden önce akademisyenlerden oluşan bilim kurulunun çalışmaları yakından takip edilmiş, hazırlanan tasarıdaki düzenlemeler hakkında çalışmalar yapılarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına sunulmuştur. Özellikle Yasanın İş Denetimine ilişkin maddelerine yönelik öneriler sonuç vermiştir.

SOSYAL ETKİNLİKLER

Derneğimiz tarafında Birinci Çalışma Yaşamına katkı ödülleri verilmiştir. Yayın Ödülü, Çalışma ve Toplum Dergisine, Emek Ödülünün Mesut GÜLMEZ’e , Prof. Dr. Gürhan Fişek adına Fişek Vakfı’na, Sendika ve Toplum Kuruluşu Ödülü verilmiştir.

ÇALIŞMA YAŞAMINA KATKI ÖDÜLLERİ

Derneğimizin olağanüstü çabaları ve görevde olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat BAŞESGİOĞLU’nun katkılarıyla 24 Temmuz 2003 tarihinde yürürlüğe giren 4947 sayılı Kanun ile İş Müfettişlerinin tekrar üçlü kararname ile atanması sağlanmıştır.

Derneğimiz tarafından üyelerimiz arasında kaynaşmayı arttırmak üzere geziler, yemekler gibi sosyal etkinlikler düzenlenmiştir.

1923 yılında toplanan İzmir İktisat Kongresinde işçi grubunun üzerinde görüş birliği sağladığı otuz dört maddeden oluşan bir metin kabul edilmiştir.Bu metinde; çalışma ilişkileri, koşulları ve ortamı ile iş teftişinin oluşturulması üzerinde de görüş birliği sağlanmış,daha sonra hazırlanan 1924,1929,1932 tasarılarında başat izlek olarak yer alan iş denetimi,özellikle 1934 tasarısında İktisat Vekaletine bağlı “İş Teftiş Heyeti”nin kurulmasını öngörmüştür.Ancak daha sonra 1936 yılında kabul edilen ve bir yıl sonra 1937 yılında yürürlüğe giren 3008 sayılı İş Kanunu’nun 141 inci maddesinde, “İş Kanunu hükümlerinin uygulamasını temin ve takip etmekle görevli olmak üzere, bu kanunun yayını tarihinden itibaren, İktisat Vekâleti’ne bağlı bir “İş İdaresi” kurulur” diyerek Çalışma Bakanlığı’nın da çekirdeğini oluşturacak “İş Dairesi” oluşturulmuştur. Ayrıca 02.09.1937 tarihli ve 2/7030 sayılı Bakanlar Kurulu ile yürürlüğe konulan kararnamenin 6 ncı maddesi ile İktisat Vekaletine bağlı olarak kurulan İş Dairesi”nin “meslek memurları” olarak nitelenen iş müfettişleri ile iş başmüfettişlerinden oluşacağı ” açık olarak belirtilmiştir.

İş İdaresi görev ve işlevlerini, 1945 yılında 4763 sayılı kanunla kurulan ve 1946 yılında 4841 sayılı kanunla da örgütsel yapısı geliştirilen Çalışma Bakanlığı üstlenmiştir. Daha sonra 4763 sayılı yasa ile yeniden görev tanımına gidilerek bakanlığın merkez ve taşra örgütlenmesiyle ilgili yeni düzenlemelere gidilmiştir. Çalışma Bakanlığı, 1983 yılında 184 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile birleştirilmiş, bu kez Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı adını almıştır. Ardından 184 sayılı KHK,213 sayılı KHK ile değiştirilmiş, 09.01.1985 tarihli 3146 sayılı bir yasayla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı adını koruyarak yeniden örgütlenmiştir.

1475 sayılı İş Kanunu’nun 89 uncu maddesine dayanılarak 28.08.1979 tarih ve 16738 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan  “İş Teftişi Tüzüğü” ile Çalışma Bakanlığı “İş Teftiş Kurulu Başkanlığı” fiilen kurulmuştur. Daha önce de merkezi bir görev olarak yürütülen iş teftişi görevi için bir birim kurulmuştur. İş Teftişi Tüzüğü’nde “iş güvenliği müfettişliği” ile “iş müfettişliği”,  “iş müfettişi” adında ve tek unvanda, İş Teftiş Kurulu bünyesinde birleştirilmiş; böylece Çalışma Bakanlığı’na bağlı merkez denetim birimleri arasında yerini almıştır.

Nihayet İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, bu kez 13.12.1983 tarih ve 184 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK, daha sonra 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’la, denetim birimleri arasındaki yerini korumuş; 22.12.1995 tarihinde İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği değişikliğinin ardından 3146 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde 4947 sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile doğrudan Bakana bağlı bir konuma getirilmiştir.

 

Curabitur vulputate posuere tortor luctus vulputate. Cras laoreet pretium blandit. Vestibulum luctus laoreet lacinia. Maecenas luctus arcu ut orci lacinia ultrices. Cras laoreet pretium blandit. Vestibulum luctus laoreet lacinia.

İŞ MÜFETTİŞLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

  

BÖLÜM 1

Derneğin Adı, Merkezi, Amaç ve Etkinlikleri

 

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1. Derneğin adı “İş Müfettişleri Derneği”dir. Merkezi Ankara’dadır. Derneğin amblemi “İş Müfettişleri Derneği” nin ilk harflerinden oluşmuştur. Amblem aşağıda gösterilmiştir.

Derneğin Amacı

Madde 2. Derneğin amacı; üyeleri arasında  sosyal ve ekonomik yardımlaşmayı destekleyerek İş Müfettişlerinin mesleki ve kültürel gelişmelerine katkıda bulunmak, rol ve işlevleri açısından çalışma yaşamında etkin bir biçimde yer almalarını sağlamak, iş denetimi, çalışma ekonomisi, endüstri ilişkileri, iş ve sosyal güvenlik hukuku, iş sağlığı ve güvenliği gibi çalışma yaşamını ilgilendiren konularda bilimsel araştırma ve incelemeler yapmak, yaptırmak ve yayınlamak, bu konulardaki çalışmalara yönetsel ve maddi destek vermek, meslekte çağdaş bakış açısının oluşmasına katkıda bulunmak, meslek ahlakını ve disiplinini korumak ve geliştirmektir.

 

Çalışma İlke ve Konuları

Madde 3. Dernek 2. maddede belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıda gösterilen etkinliklerde bulunur.

a)Üyelerinin çalışmalarını kolaylaştırmak, çalışma yaşamından kaynaklanan sorunlarına çözüm üretmek için etkinliklerde bulunmak,

b)Meslek ahlakını ve disiplinini korumak,

c)Yardımlaşmak, mesleki dayanışmayı kurmak, güçlendirmek ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla gerekli çalışmaları gerçekleştirmek,

d)Üyelerin yönetim hukukundan kaynaklanan haklarını korumak ve her türlü hukuksal yardımda

bulunmak,

e)Üyelerin mesleki bilgi ve görgülerini geliştirmek amacıyla eğitim etkinliklerinde bulunmak ve

gerektiğinde bu amaçla ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak,

f)Çalışma yaşamı ile ilgili alan ve konularda araştırma ve incelemeler yapmak, üyelerini bu yönde

özendirmek ve onlara çalışmalarında yardımcı olmak,

g)Üyeleri arasında iletişimi gerçekleştirici çalışmalar yapmak,

h) Çalışma yaşamı ile ilgili alan ve konularda toplantı, konferans, panel, açık oturum ve seminer gibi

etkinlikler düzenlemek, bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

ı)Her türlü mesleki yayın yapmak, çalışma yaşamı alanında eğitim faaliyetleri yürütmek ve bu

etkinliklerin gelir elde etmek amacıyla iktisadi müesseseler kurmak,

i)Diğer ülkelerdeki iş denetimi ile ilgili uygulama ve gelişmeleri izlemek ve bunları üyelerine duyurmak

için gerekli çalışmaları yapmak,

j)Çalışma alanında etkinlik gösteren Ulusal ve Uluslararası dernek veya kuruluşlarla ilişki kurmak,

işbirliği yapmak ve gerektiğinde üye olmak, gerekli ilişkileri kurarak kongre ve toplantılarına temsilci

göndermek, birlikte yurtiçi toplantılar yapmak, konferans, seminer gibi etkinlikler düzenlemek,

k)Dernek amacına uygun olan taşınmazları edinmek ve üyelerinin gereksinimlerini karşılamak üzere

vakıf, yardım sandığı, kooperatif ve tesisler kurmak,

l)Dernek üyelerinin çocukları için kreş, yuva, emekli üyeleri için yaşlı evleri açmak,

 

Dernek tüm etkinliklerinde, karar alma süreçlerinde üyelerinin katılımcı olmalarını sağlamak için

gereken önlemleri alır ve katılımcılığı özendirir.

 

Derneğin Çalışma Biçimi

Madde 4. Dernek amacını gerçekleştirmek, çalışmalarını etkin bir şekilde yürütmek için gerekli araştırmayı yapıp karar ve projeleri oluşturduktan sonra çalışma yöntemini belirler. Bu etkinlikleri gerçekleştirmek için Genel Kurul Kararı ile Şube’ler açabilir.

 

Derneğin Kurucuları

Madde 5. Derneğin kurucuları, hepsi T.C. uyruklu olan aşağıda kimlikleri, görevleri ve adresleri yazılı kişilerdir.

 

Adı Soyadı                          Mesleği                                Adresi

Izzet Doğan KESKIN        Baş İş Müfettişi                  Dikmen Cad. No: 129/1 Dikmen – Ankara

Ramiz Erkan                       Baş İş Müfettişi                  Tuğberk Sitesi No:İ 44 Çayyolu ANKARA

Aysel ERTÜRK                   İş Müfettişi                          İlker 1 Cad. No: 9/1 Dikmen ANKARA

Mehmet TEKELIOĞLU    İş Müfettişi                          Maviköşe Sitesi 3 Blk. D.1 Çayyolu ANKARA

Ünal KARASU                    Baş İş Müfettişi                  Niğde Sok.No: 33/9 Dikmen ANKARA

Yılmaz INCI                       İş Müfettişi                          C.Atıf Kansu Cad.No: 415/43 Dikmen Ankara

Cengiz TURAN                   Baş İş Müfettişi                  Soyak Sit.A-2 1008 Bl.D.48 Eryaman Ankara

Mevlüt CAN                        Baş İş Müfettişi                  Mertepe Sokak No: 63/13 Beştepe Ankara

Veli Metin ANIK                 Baş İş Müfettişi                  Dikmen Cad.403/25 Dikmen Ankara

Ali Şahin AKBULUT         İş Müfettişi                          100 Yıl Sit. 428 Sok.101/3 Balgat Ankara

Ayhan YÜKSEL                 İş Müfettişi                          Bağdatlı Sokak 5/4 Fatih Ankara

Zeki IRGIT                          Baş İş Müfettişi                  Dikmen Cad. 232/14 Dikmen Ankara

Banu AKKUZU                  Baş İş Müfettişi                  Oyak Sit. 3 Blok No:18 Çankaya Ankara

Fikret UYANIK                   Baş İş Müfettişi                  Yenidolunay Sit.1 Blk.No:3 Batisitesi Ankara

 

 

BÖLÜM II

Dernek Üyeliği

 

Dernek Üyeliği

Madde 6. Dernek üyeliği asli ve fahri olmak üzere iki çeşittir.

a) Asli üye: Dernek TÜZÜĞÜ nde yer alan koşulları taşıyan kişilerin başvurusu ve Genel Yönetim Kurulu’nun kararı ile üyelik kazanan ve dernek organları için yapılacak seçimlerde seçme ve seçilme hakkı olan kişidir. Üyelik müracaatı yazılı olarak yapılır.

b) Fahri üye: Derneğin asli üyesi olmamakla birlikte, çalışma yaşamına, iş denetimine katkıda bulunmuş kişilerden Genel Yönetim Kurulu’nun alacağı kararla fahri üyelik sıfatı verilen kişilerdir. Fahri üyelerin oy kullanma ve dernek organlarına seçilme hakları yoktur. Ancak, bu üyeler istedikleri taktirde aidat verebilirler. Fahri üyelik, Genel Yönetim Kurulu’nun üçte iki (2/3 si) yeter sayısı ile toplanıp aynı çoğunluk sayısı ile aldığı karar üzerine belirlenir.

 

Üye Olabilme Koşulları

Madde 7. Derneğe, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı “İş Teftiş TÜZÜĞÜ”nde tanımlanan müfettiş ve yardımcıları ile müfettişlikten ayrılanlar, herhangi bir göreve atananlar seçilenler veemekli olanlar üye olabilirler. Dernek Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruları en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlar. Kararın sonucu başvuruyu yapana yazılı olarak bildirilir.

 

Üyelik Yükümlülükleri

Madde 8. Her üye aşağıdaki kurallara uymakla yükümlüdür;

a) Üyelik aidatlarını ödemek,

b) Derneğin tüzük ve amacına uygun hareketlerde bulunmak,

c) Meslek ahlakını ve disiplinini her koşulda korumak,

d) Mesleki işlev, karar ve önerilerde mesleki yararları ön planda tutmak ve mesleki değerlerden

ayrılmamak,

e) Mesleğe ve çalışanlarına zarar vermemek.

 

Üyelik Hakları

Madde 9. Hiç kimse derneğe üye olmaya veya dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Dernek üyeliğinden istifa yazılı dilekçe ile yapılır. İstifa eden üye, istifa ettiği tarihe kadar olan üyelik aidat borçlarını Derneğe ödemek zorundadır.

 

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin (asli üye) Genel Kurul’da bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat

kullanmakla yükümlüdür. Ancak, üyeliğin başlangıç tarihinden itibaren bir ay geçmeden Genel Merkez ve Şube

Genel Kurullarında oy kullanılamaz.

 

Üyelikten Çıkarılma

Madde 10. Vefat edenler, yıllık aidatlarını 6 ay üst üste ödemeyenler ve yazılı uyarıya rağmen ödememekte ısrar

edenler, temyiz kudretini kaybedenler, üye olduğunda yasal engel yokken daha sonra bu niteliğini kaybedenler

Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır ve üyelik kayıtları silinir.

 

Üyelerden, dernek TÜZÜĞÜnün 8.  addesinin b, c, d ve e bentlerine aykırı hareket edenler, Onur Kurulu’nun

önerisi ve Yönetim Kurulu’nun kararı ile cezalandırılırlar. Üyelerden bu gibi davranışları görülenlerle ilgili iddialar Onur Kurulu’nca üyenin savunması alınarak görüşülür ve sonuç Yönetim Kurulu’na bildirilir. Üye savunmasını, savunma talep yazısını tebellüğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Onur Kurulu’na vermek zorundadır. Aksi taktirde üyenin savunması olmaksızın karar alınır. Onur Kurulu’nun önerisi Yönetim Kurulu’nca bir ay içinde karara bağlanarak üyeye bildirilir.

 

Disiplin cezaları, uyarı ve dernek üyeliğinden çıkarmadır.

 

Verilen cezalara ilk genel kurul toplantısında üyeler tarafından itiraz edilebilir. Karar Genel Kurul’a katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.

 

Aidatlarını ödememe nedeni dışında üyelikten çıkarılanlar yeniden üye olamazlar. Aidatlarını ödememe nedeni ile üyelikten çıkarılanlar, ancak bir yıl sonra ve geçmişteki üyeliği sırasında ödemediği aidatları son aidat miktarı üzerinden ödemek koşulu ile yeniden derneğe üye olabilirler.

 

Yeniden Üye Olma

Madde 11. Dernekten çıkan üyenin başvurusu üzerine Derneğe üye kaydedilmesi tamamen yeni üye kaydı gibi yapılır.

 

BÖLÜM III

Derneğin Organları, Kuruluş ve Görevleri

 

Derneğin Organları

Madde 12. Dernek genel merkezde;

a)Merkez Genel Kurulu,

b)Genel Yönetim Kurulu,

c)Genel Denetim Kurulu,

d)Onur Kurulu’ndan oluşur.

 

Ayrıca Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek konu ve alanlarla ilgili olarak çalışmalar yapmak üzere sürekli veya geçici çalışma kurulları kurulup etkinlikleri sağlanabilir.

 

Genel Merkez Genel Kurulu

Madde 13. Genel Merkez Genel Kurulu Derneğin en yüksek karar organıdır. Genel Kurul, dernek TÜZÜĞÜne

göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur.

 

Genel Merkez Genel Kurulu iki yılda bir mayıs ayında Genel Yönetim Kurulu’nun saptayacağı ve ilan edeceği

tarihte olağan olarak toplanır. Toplantı yeri Ankara’dır.

 

Olağan toplantı dışında Genel Merkez Genel Kurulu, Genel Yönetim veya Genel Denetleme Kurulu’nun gerekli

gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü olarak toplanır.

 

Genel Denetleme Kurulu’nun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Genel Yönetim Kurulu,

Genel Merkez Genel Kurulunu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa Genel Denetim Kurulu’nun veya toplantı

isteğinde bulunan üyelerden birinin başvurusu üzerine o yerin sulh hukuk yargıcı duruşma yaparak dernek  yeleri arasından üç kişilik bir kurulu Genel Merkez Genel Kurulunu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

Genel Merkez Genel Kurulunun Toplantıları

Madde 14. Genel Yönetim Kurulu Genel Merkez Genel Kuruluna katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Merkez Genel Kuruluna katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır.

 

Genel Merkez Genel Kuruluna sunulacak Genel Yönetim ve Genel Denetim Kurulu rapoları ile bilanço ve gelir-gider hesabı, gelecek dönem için hazırlanmış bütçe önerisi , gündem ile birlikte toplantı gününden onbeş gün  önce üyelere duyurulur.

 

İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması veya herhangi bir nedenle toplantının geri bir tarihe bırakılması

halinde, ikinci toplantı için herhangi bir duyuruya gerek kalmayacak biçimde birinci ilanda durum belirtilir.

İkinci toplantının geri bırakılan tarihten itibaren en geç bir ay içinde yapılması zorunludur.

 

Genel Kurul Toplantı Sayısı

Madde 15. Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınır.

 

 

Genel Kurul Toplantı Yapılış Usulü

Madde 16. Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulu’nca düzenlenen listedeki adları karşısına imza atarak

toplantı yerine girerler. Yeterli çoğunluk sağlanmışsa durum bir tutanakla saptanır ve Genel Merkez Genel Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden birinin toplantıyı açması ile çalışmaya başlar.

 

Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan ve yeteri kadar Başkan Vekili ile Yazman seçilerek divan

heyeti oluşturulur. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı

ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.

 

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri (1/10 i) tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 

Oy Hakkı

Madde 17. Üyeler toplantıya bizzat katılırlar. Her üyenin bir oy hakkı vardır.

 

Kararlar

Madde 18. Genel Kurulda kararlar tersi belirtilmemişse, katılan üyelerin salt çoğunluğu ile açık oyla verilir.

Yönetim ve Denetim Kurulları seçimleri gizli oyla yapılır.

 

Genel Merkez Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 19. Genel Merkez Genel Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterildiği gibidir.

 

a) Genel Yönetim Kurulu’nca Genel Kurula sunulan çalışma raporu ile iki yıllık kesin hesabı ve bu konulardaki Genel Denetim Kurulu raporunu incelemek,

b) Genel Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nu aklamak ya da sorumluluklarının aranması için karar vermek,

c) Genel Yönetim Kurulu’nca hazırlanan iki yıllık tahmini bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek,

d) Toplantıya katılanların üçte ikisinin(2/3 ünün) oyları ile Dernek Tüzüğünde yapılması gerekli görülen değişiklikleri yapmak,

e) Genel Yönetim Kurulu, Genel Denetim Kurulu ile Onur Kurulu asil ve yedek üyelerini gizli oy usulü ile seçmek,

f) Dernek üyelerine verilen cezalara yapılan itirazlar hakkında onaylama veya kaldırma kararı vermek,

g) Dernek için gerekli taşınmaz malın satın alınması, var olan taşınmaz malların satılması konusunda Genel Yönetim Kuruluna yetki vermek,

h) Dernek şubelerinin açılmasına karar vermek,

ı)Toplantıya katılanların en az üçte ikisinin (2/3 ünün) oyları ile Derneğin feshine, tasfiyesine, tasfiye esaslarının saptanmasına karar vermek,

i) Derneğin Ulusal ve Uluslararası etkinliklerde bulunmasına, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmasına ve üyelikten ayrılmasına karar vermek,

j) Mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde Genel Kurulca karar verilmesi öngörülen başkaca işler hakkında karar vermek.

 

Genel Yönetim Kurulu

Madde 20. Genel Yönetim Kurulu dokuz (9) asil ve dokuz (9) yedek üyeden oluşur. Asil üyelerden herhangi bir

nedenle oluşacak boşalmada, yedek üyelerden en fazla oy almış olanlar boşalan yere Genel Yönetim Kurulu’nca

çağırılır. Genel Yönetim Kurulu toplantılarına geçerli bir neden olmaksızın üst üste üç kez katılmayanların

üyelikleri düşer.

 

Genel Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi arasında görev bölümü yaparak Genel Başkan, Genel Başkan

Vekili, Genel Sekreter, Genel Sayman, Kültür ve Yayın İşleri Sekreteri ve Sosyal İşler Sekreterini seçer.

 

Genel Başkan, Derneği, idari makamlar ve yargı organları ile üçüncü kişilere karşı temsil eder. Derneğin

işlerinin ve mallarını Dernek adına mevzuat hükümlerine uygun olarak ve Genel Merkez Genel Kurulu ve Genel

Yönetim Kurulu kararlarına göre yönetir. Genel Yönetim Kurulu’nca onaylanacak sözleşme, protokol gibi

evrakları imzalar. Kurumlar, Resmi Daireler, Bankalarla para konusu işlemlere ait evrak ve senetleri Genel

Sayman ile birlikte imzalar.

 

Genel Başkan Vekili, Genel Başkanın bulunmadığı veya hastalık gibi herhangi bir nedenle görevini yapma olanağı bulunmadığı zamanlarda Genel Başkanın sahip olduğu bütün yetkileri kullanarak Dernek hizmetlerini

yerine getirmekle görevli ve yetkilidir.

 

Genel Sekreter, Derneğin büro işlerini yürütür. Karar defterini tutar, Genel Yönetim Kurulu toplantı gündemini

hazırlar ve toplanmasını sağlar. Kabul edilebilir nedeni olmaksızın üst üste toplantıya katılmayan üyenin görevinden ayrılmış sayılması halinde yedek üyeyi göreve davet eder.

 

Genel Sayman, Derneğin gelirlerini toplar, muhasebe işlerini yürütür. Gerekli defter ve kayıtları tutar. Bilanço gelir tablosu ve bütçe tasarısını hazırlar. Olağan harcamalar için Genel Yönetim Kurulu’nca saptanacak miktar dahilinde avans bulundurur ve gerekli harcamaları yapar.

 

Kültür ve Yayın İşleri Sekreteri, kültür ve yayın kurulu oluşturabilir, kurulla Genel Yönetim Kurulu arasındaki

iletişimi sağlar, ilişkileri düzenler, öneriler ve tasarılar hakkında ön inceleme yapar ve Genel Yönetim Kurulu’na

sunar, kabul edilen öneri ve tasarılarla ilgili fizibilite çalışmalarını yapar, tamamlanmış projeler üretir, kurs, panel, sempozyum vb. her türlü kültürel ve bilimsel etkinlik konusunda gerektiğinde ilgili kurulların görüşünü alarak Genel Yönetim Kurulu’na öneride bulunur, sürekli ve süreksiz yayınlarla ilgili yayın politikalarını

geliştirir, basınla ilişkileri düzenler.

 

Sosyal İşler Sekreteri, Derneğin düzenleyeceği eğlence, gezi, balo, lokal vb. işleri yürütür.

 

Genel Merkez Yönetim Kurulu en az ayda bir çoğunlukla toplanır. Kararlar katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır.

 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 21. Derneğin yürütme organı olan Genel Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri aşağıda yazıldığı

gibidir.

a) Genel Merkez Genel Kurulu’nda alınan kararları uygulamak,

b) Derneğin amacına uygun her türlü etkinlik ve çalışmaları yerine getirmek,

c) Derneğe kayıtlı bütün üyelerin mesleki onur, hak ve çıkarlarını koruyacak önlemleri saptamak, almak ve bu konuda gerekli girişim ve ilişkilerde bulunmak,

d) Genel Merkez Genel Kurulu’na sunulmak üzere çalışma raporu ve bilanço ile yeni dönem gelir ve gider bütçelerini hazırlamak ve en az 15 gün önceden üyelerin incelemesine sunmak,

e) Genel Merkez Genel Kurulu’nun yerini, saatini ve gündemini belirleyerek toplantı öncesinde üyelere

bildirmek, toplantı için tüm formaliteleri tamamlamak,

f) Mesleğin uygulanması, gelişimi hakkında araştırmalar yapmak veya yaptırmak, buna ait raporları değerlendirmek, ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunmak,

g) Mesleki gelişmeleri üyelerine duyurmak, uygulama ve öğretisel alanda meslektaşlarının yararlanacağı yayınlarda bulunmak ve kuruluşlarca bu tür yayınlar yapılması için girişimlerde bulunmak,

h) Gerekli gördüğü konularda çalışma yapmak üzere sürekli ve/veya geçici kurulları oluşturmak,

ı) Ulusal ve Uluslararası Mesleki Kuruluşlara, Federasyonlara, vb. örgütlenmelerle gereken bağ ve yakınlaşmayı sağlamak, kongrelerine katılmak için temsilci göndermek, ortak etkinliklerde bulunmak üzere mevcut mevzuat hükümlerine uygun olarak girişimlerde bulunmak, işbirliği yapmak,

i) Derneğin sahip olduğu taşınmazları yönetmek,

j) Derneğe üye olmak isteyenlerin başvuruları hakkında karar vermek, bağışları kabul etmek,

k) Hakkında cezai işlem kararı alınan üyelerin durumlarını Genel Merkez Genel Kurulu’na sunmak,

l)Genel Merkez Genel Kurulunun yetki vermesi halinde şube açılması işlemlerini yürütmek, şube kurucularına yetki vermek, Şube Yönetim Kurullarının etkinliklerini kontrol etmek, hesaplarını incelemek, Şube Genel Kurulunca kabul edilmiş bütçe ve diğer kararları onaylamak (bütçenin onaylanmasına kadar şube gelir ve giderlerinin % 20 sine kadar olan kısmının tahsil ve sarfına Şube Yönetim Kurulları yetkilidir), idari işlemleri yerine getirmek,

m) Fahri üyeliğe kabul edilecekler hakkında karar vermek,

n) Tüzüğün ve ilgili mevzuatın Genel Yönetim Kurulu’na verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

 

Genel Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Toplanamaması

Madde 22. Genel Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam

sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Merkez Genel Kurulu, mevcut Genel Yönetim Kurulu üyeleri veya Genel Denetleme Kurulu tarafından bir ay içerisinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılamaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurusu üzerine, o yerin sulh hukuk yargıcı duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

 

Genel Denetleme Kurulu

Madde 23. a) Genel Denetleme Kurulu, Genel Merkez Genel Kurulunca seçilen üç (3) asil, üç (3) yedek üyeden

oluşur. Genel Denetleme Kurulu en geç yılda bir olmak üzere, Genel Yönetim Kurulu’nun çalışmalarını, Tüzük

ve mevzuat hükümlerine uygunluk açısından denetler, denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Genel Yönetim

Kurulu’na ve toplandığında Genel Merkez Genel Kurulu’na sunar.

b) İç Denetim; Derneğin hesap ve kayıtları Genel Denetleme Kurulunca her yıl iç denetim esaslarına uygun olarak yapılır ve iç denetim raporu düzenlenir.

 

Denetçiler raporlarını birlikte yazarlar, görüş ayrılığı halinde karşı görüşlü denetçi karşı olma nedenini aynı rapor üzerinde yazılı olarak belirtir.

 

Onur Kurulu

Madde 24. Onur Kurulu, Genel Merkez Genel Kurulu’nca seçilen beş (5) asil ve beş (5) yedek üyeden kurulur.

Onur Kurulu, derneğin amaçlarına, Tüzüğüne ve meslek ahlak ve disiplinine aykırı hareket edenler hakkında

karar alır.

 

Disiplin cezaları sırasıyla uyarı ve dernek üyeliğinden çıkarmadır.

 

Onur Kurulu, tam sayısı ile toplanır ve kararlarını çoğunlukla alır. Onur Kurulu kendisine gönderilen konuları en

geç üç ay içerisinde incelemek ve sonuçlandırmakla yükümlüdür. Onur Kurulu’nun bir karara varabilmesi için:

 

a) Hakkında karar verilecek üyenin yazılı savunmasına başvurması,

b) Şikâyetçi ile gösterilen tanıkları gereğince dinlemiş ve bunları bir tutanakla saptamış olması gereklidir.

 

Onur Kurulu’nun kararları, gerekçeleri ile beraber sonuç karara varılmak ve uygulanmak üzere Genel Yönetim

Kurulu’na işlemli dosya ile birlikte teslim edilir.

 

Onur Kurulu’nun kararı, Genel Yönetim Kurulu’nun kararı onaylaması ve üyeye tebliği ile kesinlik kazanır. Üyeye tebligat, Genel Yönetim Kurulu’nca en geç bir ay içerisinde yapılır.

 

Onur Kurulunun, kendisine verilen işleri yürütmesi için gerekli gördüğü her türlü giderler Genel Yönetim Kurulu kararı ile Genel Merkez kasasından karşılanır.

 

Danışma Komisyonu

Madde 25. Derneğin geçmiş dönem Yönetim Kurullarında görev almış olan üyelerden dokuz (9) kişi Danışma Kurulu üyesi olarak seçilir. Yönetim Kurulu yılda en az 1 kez Danışma Kurulu’nu toplantıya çağırır. Toplantı, 15 gün önce Kurul Üyelerine yazılı olarak duyurulur. Danışma Kurulu’nun alacağı kararlar Yönetim Kurulu’na tavsiye niteliğindedir.

 

Çalışma Grupları

Madde 26. Genel Yönetim Kurulu tarafından belirlenen konu ve alanlarda çalışmak üzere çalışma grupları oluşturularak etkinlik kazandırılır.

 

Çalışma grupları, İş Teftişi mesleğinin yoğun olarak uygulandığı konu ve alanlarda ilgili çalışmaları izlemek, gerekli bilgileri düzenli olarak toplayıp değerlendirmek, gerekli önerileri oluşturmak amacıyla kurulurlar.

 

Çalışma süreleri en fazla bir yıldır. Çalışmaların devam etmesine gerek duyuluyorsa Genel Yönetim Kurulu aynı üyeyi yeniden görevlendirebileceği gibi yeni üyeyi de görevlendirebilir.

 

 

BÖLÜM IV

Dernek Şubeleri

Şubenin Kuruluşu

Madde 27. Genel Merkez Genel Kurulunun kararı ile şube açılabilir.

 

Dernek Şubeleri Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun kararlarına uygun olarak çalışmalarını düzenler.

 

Dernek Şubesinin kurulması, GenelYönetim Kurulu’nun en az üç (3) üyeye yetki vermesi ve bu kişilerin Dernek şubesinin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine yazılı başvuruda bulunması ile gerçekleşir. Bu yazıda, kurucuların adı ve soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, mesleği, ikametgahı ile Şube Merkezinin adresinin bildirilmesi ve yazıya Dernek Tüzüğü’ nden iki örnek ile yetki belgelerinin eklenmesi gereklidir.

 

Şubenin Organları

Madde 28. Şubenin organları:

a) Genel Kurul,

b) Yönetim Kurulu,

c) Denetleme Kurulundan oluşur.

 

Şube Genel Kurulu

Madde 29. Şube Genel Kurulları iki yılda bir Şubat ayında toplanır. Toplantıya çağrı ve kararların alınması bu tüzük ve Dernekler Kanunu hükümlerine göre yapılır. Toplantıda Genel Merkezden en az bir gözlemci bulunur.

 

Şube Genel Kurullarının Görev ve Yetkileri

Madde 30. Dernek Şubesinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Dernek Şubesi Yönetim ve Denetim Kurullarının raporlarını görüşerek, ibra hususunda karara varmak,

b) Dernek Şubesinin yeni dönem bütçesini incelemek, aynen veya değiştirerek onaylamak,

c) Genel Merkez Genel Kurulu’na ve Genel Yönetim Kurulu’na gerekli görülen hususlarda önerilerde bulunmak,

d) Şube Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerini gizli oy ile seçmek.

 

Şube Yönetim Kurulu

Madde 31. Dernek Şubesi Yönetim Kurulları,Şube Genel Kurulu tarafından seçilen beş (5) asil ve beş (5) yedek

üyeden oluşur. Asil üyeler içlerinden bir Başkan, bir Sekreter ve bir Sayman olacak şekilde görev bölümü yaparlar. Şube Yönetim Kurulları görevlerinin yerine getirilmesinde Şube Genel Kurulları ile Genel Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

 

Şube Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 32. Şube Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Şube Genel Kurulunca kabul edilmiş ve Genel Yönetim Kurulunca onaylanmış kararları uygulamak,

b) GenelYönetim Kurulunca kendisine verilmiş, Dernek amacının gerçekleşmesi için gerekli olan işleri

yapmak,

c) Şube gelirlerini toplamak, giderleri usulüne uygun olarak yapmak,

d) Şubeye gelir sağlayacak etkinliklerde bulunmak,

e) Yeni Yönetim Kurulu olarak, 15 gün içerisinde hazırlayacakları yeni döneme ait etkinlik proğramını

onaylanmak üzere Genel Merkez Yönetim Kuruluna göndermek,

f) Yapılan işler, gelir ve giderler hakkında altı (6) ayda bir Genel Yönetim Kuruluna bilgi vermek,

g) Dernek Şubesine kayıt olmuş üyelerin kimliklerini bir liste halinde düzenli olarak Genel Yönetim Kuruluna göndermek,

h) Şubenin bağış dışı gelirlerinin % 25 ini her üç ayda bir Genel Yönetim Kurulu hesabına yatırmak.

 

Şube Denetleme Kurulu

Madde 33. Dernek Şubesi Denetleme Kurulu, Şube Genel Kurulunca seçilen üç (3) asil ve üç.(3) yedek üyeden

oluşur. Denetleme Kurulu her altı ayda bir, Şube Yönetim Kurulunun etkinliklerini denetler ve denetim

sonuçlarını Genel Yönetim Kuruluna bir rapor halinde bildirir. Raporun düzenlenmesinde, Genel Denetleme

Kurulu raporlarına ait hükümler, Şube Denetim raporları için de geçerlidir.

 

Dernek Şubesi etkinliklerini denetlemekle Genel Yönetim Kurulu ve Şube Denetleme Kurulu yetkili olup, bunlar

istedikleri zaman denetim yapabilirler.

 

Şubelerin, Dernek Merkez Genel Kurulunda Temsili:

Madde 34. Şubelere bağlı üyeler Merkez genel kurulunda üyelere ait tüm haklara sahiptirler. Şubelerdeki üyelerin tamamı genel merkez genel kuruluna temsilci olarak katılabilir.

 

 

BÖLÜM V

Mali Hükümler

 

Derneğin Gelirleri

Madde 35. Derneğin gelir kaynakları şunlardır:

 

a) Dernek üyelerinin yıllık aidat tutarı 360,00 TL (Üçyüzaltmış Türk Lirası)’dır, bu tutarı yüzde 50’ye kadar arttırmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

b) Dernek üyelerinden, derneğe girişte bir defaya özgü olmak üzere en az 20. 000. 000-TL.

(Yirmimilyon Türk Lirası) tutarında giriş aidatı alınır.

c) Gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak her türlü bağış,

d) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

e) Dernek yayınlarının satışından veya bunlarda yer alan reklamlardan sağlanan bedeller,

f) Derneğin yapacağı eğitim, konferans, sergi, konser, gezi, balo, piyango, spor gösterileri ve

Konferanslar gibi etkinliklerden sağlanan gelirler,

g) Dernek mal varlıklarından sağlanan gelirler,

h) Diğer gelirler.

i) Borçlanma usulleri: Dernek gerek duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanabilir. Taşınmaz mal alımlarına ait borçlanmalar Genel Kurulda kararlaştırılır.

 

Derneğin Giderleri

Madde 36. Derneğin amacı ve etkinlik konuları çerçevesinde yapılan işler, alınan malzemeler, taşınır veya taşınmaz mal bedelleri ile gereksinim halinde istihdam edilecek personel ücretlerinden meydana gelen her türlü giderler.

 

Gelir ve Giderlerle İlgili Esaslar

Madde 37. Dernek giderleri, bütçeye uygun olarak yönetim kurullarınca alınacak kararlara göre yapılır. Ancak

acil durumlarda bir bölümden diğer bölüme aktarma yapmaya Yönetim Kurulları yetkilidir. Acil durumlarda kararı daha sonra alınmak üzere Genel Başkan, içinde bulunulan yılın günlük harcırah tutarının iki katına, Şube

Başkanı ise bir günlük harcırah tutarına kadar harcama yapmaya yetkilidirler.

 

Dernek gelirleri makbuz karşılığında Dernekler Kanunu hükümlerine göre toplanır. Yönetim Kurulunca belirlenecek miktar dışındaki paralar en geç onbeş gün içinde Ulusal bir bankaya Sayman tarafından yatırılır. Diğer yönetim kurulu üyelerince tahsil edilmiş aidat ve her türlü gelirler en geç bir hafta içinde Saymana teslim edilir.

Dernek TÜZÜĞÜ mali hükümleri Dernek Şubeleri için de aynen geçerlidir.

 

Taşınmaz Mallar

Madde 38. Dernek amacını gerçekleştirmek için her türlü taşınmaz mal edinebilir. Bütün bu mallar genel merkez adına tapuya kaydettirilir. Gerektiğinde ilgili Dernek Şubesine tahsis edilebilir. Herhangi bir dernek şubesinin kapanması halinde tüm malları ile parası genel merkeze intikal eder. Şubeler kendi adlarına taşınmaz mal edinemezler.

 

Derneğin taşınmaz malları üzerinde yapılacak satış, hibe veya mülkiyetinin her türlü devrine ilişkin tasarruf ile alacaklarının silinmesi konularında ancak Genel Merkez Genel Kurulu yetkilidir. Taşınmaz mallar üzerindeki mülkiyetin devrine ilişkin bir tasarrufun Genel Kurulda görüşülebilmesi için yapılacak tasarrufun niteliğinin, bütün asil üyelerin adresine toplantı tarihinden en az 15 gün önce yazılı olarak bildirilmesi ve taşınmaz mallar üzerindeki mülkiyetin devrine ilişkin tasarruf önerisinin gazete ile duyurulan gündeme girmiş olması zorunludur.

 

Derneğin taşınmaz malları üzerindeki tasarrufla ilgili önerinin, asil üyelerin en az yarısının bulunacağı Genel Merkez Genel Kurul toplantısında görüşülüp bu konu ile ilgili kararların mevcudun en az dörtte üçünün (3/4 ünün) oyu ile karara bağlanması koşuldur.

 

Genel Merkez Payları

Madde 39. Dernek şubeleri bağış dışı makbuz gelirlerinin % 25 ini Genel Merkez payı olarak genel merkeze

göndermek zorundadır. Dernek şubeleri her üç ayda bir genel merkeze paylarını gönderirler. Gerekli görülen

hallerde Genel Yönetim Kurulu bu payların alınmaması yönünde karar verme hakkı ve yetkisine sahiptir. Ancak,

böyle bir uygulama için geçerli nedenlerin açıkça belirlenmesi gerekir.

 

BÖLÜM VI

Dernekçe Tutulacak Defter ve Kayıtlar

  

Defter ve Kayıtlar

Madde 40. Dernekçe aşağıdaki yazılı defterler tutulur:

 

a) Karar Defteri : Yönetim Kurullarının kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların

altı Başkan ve üyelerce imzalanır.

b) Üye Kayıt Defteri : Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri, bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidatları bu deftere işlenebilir.

c) Evrak Kayıt Defteri : Gelen ve giden evrak lar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çuıktısı alınmak suretiyle saklanır.

d) Demirbaş Defteri : Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler i ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

e) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir. Bütçe Kesin Hesap ve Bilanço Defteri: Bütçe, kesin hesap ve bilançolar bu deftere işlenir.

f) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

 

Tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlanmadan önce İl Dernekler Müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz.

 

BÖLÜM VII

Çeşitli Hükümler

 

Sorumluluk

Madde 41.Dernek Şubelerinin feshi, Dernek Genel Merkezinin feshi ile ilgili hükümler çerçevesinde Şube Genel Kurulu tarafından yapılabilir.

 

Derneğin feshine karar verilmesi durumunda Dernek malları Genel Kurul’ un belirleyeceği tasfiye kurulu

aracılığıyla iş denetimi ile ilgili bir kurum veya kuruluşa devredilir.

 

Derneğin feshi, Genel Yönetim Kurulu tarafından beş (5) gün içinde en büyük mülki amirliğe yazı ile bildirilir.

 

Tüzükte Yer Almayan Hükümler

Madde 42. Bu Tüzükte yer almayan veya açık olamayan hususlarda Dernekler Kanunu ve diğer ilgili Kanun hükümleri uygulanır.

 

Yürürlük

Madde 43. Bu tüzük yayını tarihinde yürürlüğe girer.

Curabitur vulputate posuere tortor luctus vulputate. Cras laoreet pretium blandit. Vestibulum luctus laoreet lacinia. Maecenas luctus arcu ut orci lacinia ultrices. Praesent semper porta interdum. Etiam cursus, tortor at interdum rutrum, metus nibh tincidunt purus, non tincidunt odio arcu quis erat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur vulputate posuere tortor luctus vulputate. Cras laoreet pretium blandit. Vestibulum luctus laoreet lacinia.

İdari ve cezai soruşturmalarda, meslek ile ilgili hukuksal sorunlarda yazılı ve sözlü  hukuk danışmanlığı almak üzere

Üyelerimiz için başvuru telefonu ve  e-posta:

Telefon : 0530 641 50 37 / 0312 223 00 37

E-posta : dernek@ismufder.org

24

Yıldır Birlikteyiz

20 Nisan 1998'den
Günümüze Nice Birlikte Senelere..