AKARYAKIT İSTASYONLARINDA ALINMASI GEREKLİ İSG ÖNLEMLERİ

TS 12820 Akaryakıt İstasyonları-Emniyet Gerekleri (Petrol filling stations–Safety requirements) standardına göre akaryakıt istasyonlarında alınacak önlemler aşağıda belirtilmiştir. (Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı : 20.05.2007/26527 Tebliğ No: ÖSG-2007/09)

.

– TESİSAT PROJESİ

Akaryakıt istasyonlar projesine uygun olarak tesis edilmeli, tesisat projesi ve vaziyet planı gibi projelerin bir örneği tesiste bulundurulmalıdır.

(TS 12820 ÖSG-2007/09 Madde:4.14.2)

– ACİL TELEFONLAR

Acil durumlarda aranacak telefon numaraları telefonların yanında görünür bir yerde bulundurulmalıdır.

(TS 12820 ÖSG-2007/09 Madde:4.14.4)

– AKARYAKIT İSTASYONU BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

Bir dağıtım şirketi ile bayilik sözleşmesi yapılmadan akaryakıt istasyonu kurulmamalı ve işletilmemelidir.

(TS 12820 ÖSG-2007/09 Madde:4.14.5)

– ZEMİN VE AYDINLATMA

Akaryakıt istasyonunun zemini düzgün olmalı, araç giriş-çıkışı için gerekli emniyet tedbirleri alınmış ve aydınlatma yapılmış olmalıdır.

(TS 12820  Madde:4.14.6)

– YER ÜSTÜ AKARYAKIT TANKLARINDA DEPOLAMA

Akaryakıt, sadece yer altı tanklarında depolanmalıdır. Denizcilik amaçlı akaryakıt istasyonlarında, istenildiğinde yer üstü tanklarında da depolama yapılabilir.

Not 1-   Bu standardın yayımlandığı tarihte (20.05.2007) faaliyette bulunduğunu belgeleyen özel akaryakıt istasyonlarında, mevcut olması durumunda, yer üstü tanklarında da akaryakıt depolanabilir.

(TS 12820 ÖSG-2007/09 Madde:4.1)

– AKARYAKIT KAPASİTESİ

Akaryakıt istasyonunda, tank başına 50.000 litreyi geçmemek şartıyla en fazla 300.000 litre akaryakıt depolanabilir.

(TS 12820 ÖSG-2007/09 Madde:4.2.3)

– TANKLARIN TOPRAKLANMASI

Akaryakıt tankları, uygun şekilde topraklanmalı ve periyodik olarak denetlenmelidir.

(TS 12820 ÖSG-2007/09 Madde:4.2.5.3)

– HAVALANDIRMA BORUSUNUN YERİ VE ŞEKLİ (BENZİN)

İçerisinde Sınıf I yakıtların (benzin)  depolandığı tankların havalandırmalarının çıkış ucu bina dışında, doldurma borusu uç seviyesinden yüksekte ve bitişik zemin seviyesinden en az 3.6 metre yukarıda olmalıdır.

Havalandırma çıkışlarının ve uyarıcı cihazların atmosferik olaylarla kirlenme ve yabancı maddeler ile tıkanma gibi olaylara karşı tedbirler alınmış olmalıdır.

Çıkış ağızlarının yeri ve yönü parlayıcı buharlar birikmeyecek ve emniyetsiz olan yerlere ulaşmayacak, bina açıklıklarından girmeyecek veya saçak altında birikmeyecek şekilde olmalıdır.

İçerisinde Sınıf IA yakıt bulunan tanklar, basınç altında tahliye yapılırken veya vakum uygulanırken açık, normalde ise kapalı olan basınç ve vakum tahliye cihazlarıyla donatılmış olmalıdır.

İçerisinde Sınıf IB veya Sınıf IC yakıt bulunan tanklar, basınç-vakum tahliye sistemleriyle veya tescilli alev tutucularla donatılmış olmalıdır.

(TS 12820 ÖSG-2007/09 Madde:4.2.7.1)

– HAVALANDIRMA BORUSUNUN YERİ VE ŞEKLİ (MAZOT)

İçerisinde yalnızca ve tek başına Sınıf II veya Sınıf IIIA yakıt bulunan tankların havalandırmalarının çıkış ucu bina dışında ve doldurma borusu ağzının seviyesinden yukarıda olmalıdır.

Havalandırma çıkış uçları normalde beklenen kar seviyesinden yukarıda olmalıdır.

İçlerine yabancı madde girmesini önlemek için uçlar, çıkış dirseği ve kaba elekler veya diğer cihazlarla donatılmış olmalıdır.

(TS 12820 ÖSG-2007/09 Madde:4.2.7.3)

– DOLDURMA BORUSU

Tank tepesinden giren doldurma borularının uçları tank tabanından en fazla 15 cm uzakta olmalıdır. Doldurma boruları titreşim en az olacak şekilde tesis edilmeli veya düzenlenmelidir.

(TS 12820 ÖSG-2007/09 Madde:4.2.7.4.4)

– İSTASYONA GİRİŞ ÇIKIŞ YOLLARI

Akaryakıt istasyon giriş ve çıkışlarının her birinin genişliği en çok 20 m olmalıdır. İstasyonun, giriş ve çıkış dışında kalan yola olan cephesi araç girişine engel olacak şekilde tasarımlanmalıdır.

(TS 12820 ÖSG-2007/09 Madde:4.3)

– AKARYAKIT HORTUMU

Akaryakıt pompalarındaki hortum 5.5 metreyi aşmamalıdır. Özel durumlarda bu uzunluk yetkili mercilerden alınacak izinlere göre belirlenebilir.

(TS 12820 ÖSG-2007/09 Madde:4.5.2.2)

– AKARYAKIT HORTUMUNA KAPLİN

Dağıtım birimleri üzerindeki her doldurma hortumu üzerinde, acil durum anında koparak kopma noktasının her iki tarafında da sıvı akışını kesen, TS EN 13617-2’ye uygun bir emniyetli ayırma tertibatı (kırılabilir kaplin) bulunmalıdır.

(TS 12820 ÖSG-2007/09 Madde:4.5.2.4)

– ÇUKUR VE BOŞ HACİMLER

Bu standardın yayımlanmasından sonra inşa edilen akaryakıt istasyonlarında bodrum katı bulunmamalıdır. Bu standardın yayımlanmasından önce inşa edilmiş istasyonlarda, bodrum kat girişi ve bodrum katın herhangi bir açıklığı, havalandırma borusu çıkış ucu, doldurma ağzı, tank ve dağıtım birimleriyle aksi cephede (girişi arkadan) olmalı, girişte eşik ve eşikten sonra dışarıya doğru bir meyil olmalıdır.

Tank üzerinde, doldurma veya ölçme ağzı üzerinde, akaryakıt pompası altında ve emniyet mesafeleri dahilinde adam giriş çukurları ve dalgıç pompa çukurları haricinde, çukur ya da boşluk bulunmamalıdır.

(TS 12820 ÖSG-2007/09 Madde:4.6)

– KAÇAK AKIM RÖLESİ

Bütün elektrik tesisatı ve elektrikli cihazlar, tesis edildikleri yerler için uygun olmalı ve ana panolara kaçak akım koruma rölesi konulmalıdır.

(TS 12820 ÖSG-2007/09 Madde:4.7.1.2)

-KATI YAKIT YAKAN SOBALAR

Katı yakıt yakan sobalar yağlama veya servis yerlerinde kullanılmamalıdır.

(TS 12820 ÖSG-2007/09 Madde:4.8.3.1)

– YANGIN SÖNDÜRÜCÜ YANMAZ ÖRTÜ

Her akaryakıt istasyonunda, her dağıtım birimi adasının yanında ve her binanın içerisinde en az 1 adet 6 kg’lık kuru kimyevi tozlu, ilâve olarak istasyon içerisinde farklı yerlerde ancak doldurma ağzına 7 m’den yakın, 30 m’den uzak olmayacak şekilde 2 adet en az 30 kg’lık tekerlekli, söndürme kapasitesi en az 89 B olan kuru kimyevi tozlu yangın söndürücü olmalıdır. Ayrıca her 6 dağıtım birimi için ilave 1 adet 30 kg’lık veya daha büyük, kuru kimyevi tozlu tekerlekli yangın söndürücü olmalıdır. Yangın söndürücüler her pompadan, dağıtım biriminden, tank doldurma borusu ağzından, yağlama veya servis yerinden 30 m’den daha uzakta olmamalıdır.

Seyyar yangın söndürücülerin yanında, özellikle araç ve dağıtım birimi yangınlarında kullanılmak üzere en az 1 adet 2 m x 2 m’lik yanmaz örtü bulunmalıdır.

Yangın söndürücüler en az 6 ayda bir kontrol edilmeli ve kontrol tarihleri cihaz üzerindeki etikette yer almalıdır.

(TS 12820 ÖSG-2007/09 Madde:4.12)

– STATİK ELEKTRİK TOPRAKLAMA BAĞLANTISI

Akaryakıt istasyonuna gelen tankerler dolum işlemine başlamadan önce statik yükten arındırılmalı, doldurma ve boşaltma esnasında tank ile tanker arasında statik elektrik yükü dengesini sağlayacak bağlantı yapılmalı ve tanker topraklanmalıdır.

(TS 12820 ÖSG-2007/09 Madde:4.12.2)

– PARATONER SİSTEMİ

Akaryakıt istasyonunda TS 622’ye uygun bir paratoner sistemi olmalı veya istasyonun paratoner sistemine eşdeğer bir şekilde yangından korunduğu yetkili merciden alınan bir belge ile belgelendirilmelidir.

(TS 12820 ÖSG-2007/09 Madde:4.12.3)

– EĞİTİM SERTİFİKASI YANGIN TATBİKATI

Akaryakıt istasyonlarında çalışanlar, bayisi olunan dağıtıcı veya dağıtıcı koordinasyonundaki ilgililer tarafından, işleri ile ilgili sağlık, emniyet ve yangınla müdahale eğitimine tabi tutulmuş olmalıdır. Ayrıca alarm ve tahliye eğitim ve tatbikatları yapılmalıdır.

(TS 12820 ÖSG-2007/09 Madde:4.12.4)

– TALİMAT LEVHALARI

Acil durumlarda (yangın, patlama, yakıt sızıntısı veya saçılması) yapılması gerekenleri gösteren talimat levhaları, çalışanların görebileceği yerlere asılmalıdır.

(TS 12820 ÖSG-2007/09 Madde:4.12.5)

– UYARICI İŞARETLER

Akaryakıt istasyonunun dağıtım biriminde, dolum ve havalandırma bölgelerinde “Sigara ve benzerleri içilmez”, “Aracınızın motorunu durdurunuz”, “Cep telefonu kullanılmaz” yazıları veya eşdeğer bir ifadeyi içeren uyarı işaretleri dikkat çekici biçimde asılmalıdır.

(TS 12820 ÖSG-2007/09 Madde:4.13)

– AKARYAKIT TANKER BOŞALTMA TALİMATI

Akaryakıt tankerlerinin emniyetli boşaltma talimatı boşaltma ağzına yakın bir yere asılmalıdır.

(TS 12820 ÖSG-2007/09 Madde:4.13.1)