DÜNDEN BUGÜNE İŞ TEFTİŞ KURULU

1923 yılında toplanan İzmir İktisat Kongresinde işçi grubunun üzerinde görüş birliği sağladığı otuz dört maddeden oluşan bir metin kabul edilmiştir.Bu metinde; çalışma ilişkileri, koşulları ve ortamı ile iş teftişinin oluşturulması üzerinde de görüş birliği sağlanmış,daha sonra hazırlanan 1924,1929,1932 tasarılarında başat izlek olarak yer alan iş denetimi,özellikle 1934 tasarısında İktisat Vekaletine bağlı “İş Teftiş Heyeti”nin kurulmasını öngörmüştür.Ancak daha sonra 1936 yılında kabul edilen ve bir yıl sonra 1937 yılında yürürlüğe giren 3008 sayılı İş Kanunu'nun 141 inci maddesinde, “İş Kanunu hükümlerinin uygulamasını temin ve takip etmekle görevli olmak üzere, bu kanunun yayını tarihinden itibaren, İktisat Vekâleti’ne bağlı bir “İş İdaresi” kurulur” diyerek Çalışma Bakanlığı’nın da çekirdeğini oluşturacak “İş Dairesi" oluşturulmuştur. Ayrıca 02.09.1937 tarihli ve 2/7030 sayılı Bakanlar Kurulu ile yürürlüğe konulan kararnamenin 6 ncı maddesi ile İktisat Vekaletine bağlı olarak kurulan İş Dairesi”nin “meslek memurları” olarak nitelenen iş müfettişleri ile iş başmüfettişlerinden oluşacağı ” açık olarak belirtilmiştir.


İş İdaresi görev ve işlevlerini, 1945 yılında 4763 sayılı kanunla kurulan ve 1946 yılında 4841 sayılı kanunla da örgütsel yapısı geliştirilen Çalışma Bakanlığı üstlenmiştir. Daha sonra 4763 sayılı yasa ile yeniden görev tanımına gidilerek bakanlığın merkez ve taşra örgütlenmesiyle ilgili yeni düzenlemelere gidilmiştir. Çalışma Bakanlığı, 1983 yılında 184 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile birleştirilmiş, bu kez Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı adını almıştır. Ardından 184 sayılı KHK,213 sayılı KHK ile değiştirilmiş, 09.01.1985 tarihli 3146 sayılı bir yasayla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı adını koruyarak yeniden örgütlenmiştir.


1475 sayılı İş Kanunu’nun 89 uncu maddesine dayanılarak 28.08.1979 tarih ve 16738 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan  “İş Teftişi Tüzüğü” ile Çalışma Bakanlığı “İş Teftiş Kurulu Başkanlığı” fiilen kurulmuştur. Daha önce de merkezi bir görev olarak yürütülen iş teftişi görevi için bir birim kurulmuştur. İş Teftişi Tüzüğü’nde “iş güvenliği müfettişliği” ile “iş müfettişliği”,  “iş müfettişi” adında ve tek unvanda, İş Teftiş Kurulu bünyesinde birleştirilmiş; böylece Çalışma Bakanlığı’na bağlı merkez denetim birimleri arasında yerini almıştır. 

Nihayet İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, bu kez 13.12.1983 tarih ve 184 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK, daha sonra 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’la, denetim birimleri arasındaki yerini korumuş; 22.12.1995 tarihinde İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği değişikliğinin ardından 3146 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde 4947 sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile doğrudan Bakana bağlı bir konuma getirilmiştir.

YASAL UYARI
Bu internet sitesi içeriğinde yer alan tüm yazı, isim, unvan, resim, görüntü, fotoğraf, video, müzik, sunum, eğitim materyalleri vb. İş Müfettişleri Derneği’ne ait olup 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda yer alan hükümlerle hukuki koruma altındadır. Dernekten izin alınmaksızın değiştirilemez, çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz, umuma iletilemez, başka bir lisana çevrilemez. Siteyi kullanan kişiler, ilk defa kullanım anından itibaren bu kullanım koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Dernek, bu hakları ihlal eden kişiler hakkında yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.