Dernek Hakkında

DERNEĞİMİZ 22 YAŞINDA!
1997 yılının Kasım ayında Ankara’da İş Müfettişlerinin  geniş katılımıyla yapılan toplantı sonucunda İş Müfettişleri Derneği’nin  kurulmasına  karar  verilmiş olup,  Tüzüğün Ankara Valiliği’ne teslim edilmesiyle  Derneğimiz  20 Nisan 1998 tarihinde  tüzel kişilik  kazanmıştır.  Derneğimizin kuruluşundan bu yana 11 olağan, 2 olağanüstü genel kurul gerçekleştirilmiş;  kurucu yönetim kurulu ile birlikte 12 yönetim kurulu görev yapmıştır.

Derneğimizde sırasıyla Baş İş Müfettişleri İ.Doğan KESKİN (Kurucu Başkan), Filiz ANIK, M.Kutlay KIRATLI, Banu AKKUZU, Gonca ŞAHİN, Mehmet TEKELİOĞLU, İlhan TUNCER, Ali Şahin AKBULUT, Hakkı ŞAHİN, Gonca ŞAHİN, Osman Nejat GÜNERİ ve İbrahim Oğuzhan YILDIRIM Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmişlerdir.

29 Mart 2021 tarihinden itibaren Cihangir YARBAY Başkanlığı'nda Kutay SUBAŞI, Ertuğrul OFLU, Okan ÇETİNKAYA, Nursel ERDOĞAN, Kemal ÜLKER,  Pınar EMMİLER ve Ramazan ÖZTÜRK 13. Yönetim Kurulu Faaliyetlerini sürdürmektedir.

İlk İş Yasasının yürürlüğe girişi ve İktisat Vekaleti bünyesinde ilgili birimin oluşturulması ile birlikte  “çalışma yaşamının denetimi” ve  “iş denetimi  ile görevli olanlar”  konusunun  1936 yılında ülkemizin gündemine girmiş olmasına rağmen , “İş Teftiş Kurulu Başkanlığı” şeklindeki kurumsallığına  ancak 1979 yılında ulaşabilmiştir.  75 yıllık genç Türkiye Cumhuriyeti’nde  63 yıl gibi azımsanamayacak bir tarihi geçmişe sahip olan  ve 1951 yılında  yürürlüğe girmiş olan  81 sayılı  “Sanayi ve Ticarette İş Teftişi” ile ilgili ILO Sözleşmesine dayanan “İş Müfettişliği”  mevcut kurumsal statüsünü, o dönemde  sahip olduğu meslek örgütü  sayesinde kazanabilmiştir.

Derneğimiz de, sürekli gelişen ve değişen  “çalışma yaşamının” ve “iş müfettişlerinin”  sorunlarına çözüm bulunması çabasına katkı sunmak amacıyla kurulmuştur.

Derneğimiz, çalışma yaşamındaki gelişmeleri izlemek ve yönlendirmek, mesleğin etik kurallarını geliştirmek, meslek ahlakını korumak, iş müfettişlerinin bilgi ve birikimlerini arttırmak, geliştirilmelerini sağlamak üzere kurulmuştur.

Tüzüğümüze göre Derneğin amacı; üyeleri arasında  sosyal ve ekonomik yardımlaşmayı destekleyerek İş Müfettişlerinin mesleki ve kültürel gelişmelerine katkıda bulunmak, rol ve işlevleri açısından çalışma yaşamında etkin bir biçimde yer almalarını sağlamak, iş denetimi, çalışma ekonomisi, endüstri ilişkileri, iş ve sosyal güvenlik hukuku, iş sağlığı ve güvenliği gibi çalışma yaşamını ilgilendiren konularda bilimsel araştırma ve incelemeler yapmak, yaptırmak ve yayınlamak, bu konulardaki çalışmalara yönetsel ve maddi destek vermek, meslekte çağdaş bakış açısının oluşmasına katkıda bulunmak, meslek ahlakını ve disiplinini korumak ve geliştirmektir.

İş Müfettişleri Derneği, Yaşamın her alanında olduğu gibi, sorunların, sorunlarla yüz yüze olan kesimlerin en geniş katılımı ve desteği ile çözümlenebileceği, ne kadar  doğru olursa olsun  bireyler düzeyinde oluşmuş fikir ve tavırlardan çok “kolektif aklın ve tavrın” işlevselliğine olan inaçla , “çalışma yaşamı” ve “iş müfettişliği” üzerine söyleyecek sözü olan her meslektaşımıza  açık olmuştur.

1998 yılında kurulan  Derneğimiz’in  “İş Müfettişleri Derneği” Yönetim Kurulu  ile  2011 yılında kurulan “İş Müfettişleri Dayanışma Derneği”nin Yönetim Kurulu  arasında  18.05.2013 tarihinde düzenlenen protokol çerçevesinde,  iki ayrı Derneğin mevcudiyetinin mesleki hak ve çıkarların  geliştirilmesine yarar sağlamadığı tespitinden hareketle, mesleğimizin tek  meslek örgütü olarak “İş Müfettişleri Derneği” tarafından temsil edilmesinin uygunluğuna karar verilmiştir.  Her iki Derneğin Yönetim Kurulu üyeleri tarafından imzalanan protokolde  Dernek etkinliklerinin her zaman  uzlaşılan  ilkeler çerçevesinde yürütülmesi konusunda  karar birlikteliğine varılmıştır.   Buna göre;

İş Müfettişleri Derneği yasal organlarına seçilecek üyelerinin, mümkün olan en geniş mutabakatla belirlenmesi ve meslektaşlar arasındaki tüm kesimlerin temsil edilmesine özen gösterilmesi,

İş Müfettişleri Derneği’nin izleyeceği politika, strateji ve etkinliklerin belirlenmesi, seçme-seçilme hakkının kullanılmasında, üyelerinin özgür iradeleri dışında, hiçbir idari ve/veya siyasi otoriteye inisiyatif tanınmaması,

İş Müfettişleri Derneğinin, mesleki hak ve çıkarların korunması ve geliştirilmesi, iş denetiminin  etkin ve işlevsel bir nitelik kazanması için tüm kişi ve kurumlarla azami diyalog ve işbirliği içinde olması,

İş Müfettişleri Derneği’nin,  iş denetim örgütünün varlığının uluslararası hukuki dayanağını oluşturan Sanayi ve Ticarette İş Teftişi Hakkında 81 sayılı Uluslararası Sözleşmenin ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO’nun)  “emeğin korunmasına”, “insana yakışır iş koşullarının oluşturulmasına” dönük norm ve standartlarının benimsenmesi,

Kariyer meslekler arasında özel bir yeri olan “İş Müfettişliği”nin  mesleki onur ve etik değerlerine uygun olmayan tutum ve davranışlar sergileyen kişilere karşı mesafeli bir tavır sergilenmesi,

Konularında görüş birliği sağlamışlardır.

24 Mayıs 2014 tarihinde yapılan Genel kurul öncesi,  üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirilen  toplantıda, yönetim kurullarının oluşturulmasında uygunluk sağlanması gereken kriterler konusunda fikir birliğine varılmış, 10.05.2014 tarihinde web sayfamızda ilan edilen  bu kararlar çerçevesinde  oluşan 11’incı Yönetim kurulu faaliyetini sürdürmektedir.

Derneğimizin kuruluşundan bu yana, yönetim kurullarında görev alarak Tüzüğümüzdeki ilkeler doğrultusunda çalışmalar yapan, yayın kurullarında, etkinliklerde görev alan, katkı veren tüm üyelerimize, aynı şekilde  etkinliklerimize  katılan ve katkı veren Sayın Bakanlarımıza, ILO Türkiye Temsilciliği’ne,  işçi ve işveren konfederasyonlarına, üniversitelerin ve yargının değerli mensuplarına  teşekkür ediyoruz.

ULUSLARARASI  İŞ MÜFETTİŞLERİ DENEĞİ’NE   ÜYEYİZ

Derneğimiz 15.01.2000 tarihinde yapılan 1.Olağanüsti genel Kurul’da alınan karar çerçevesinde  yılında Uluslararası İş Müfettişleri Derneği (International Association of LabourInspection -IALI- ) ’ne üye olmuş olup, Cenevre’de ILO binasında yapılan genel kurullarına katılım sağlanmıştır.

YAYINLARIMIZ

Üyelerimiz arasında iletişimi sağlamak, mesleğe katkıda bulunmak ve  ulaşılabildiği ölçüde  sosyal taraflar ile akademik çevrede “iş müfettişliği”nin  tanınırlığına katkıda bulunmak amacıyla  sınırlı imkanlarla ve  üyelerimizden oluşan yayın kurulunun  fedakar  çabalarıyla  Mayıs 1999 yılında ilk sayısı çıkarılan  “İş Denetimi Bülteni”nden28  sayı  yayınlanmış,  “Çalışma Yaşamı ve Denetim Dergisi” çıkarılmış ancak bu yayınların işlevini zamanla derneğimizin www.ismufder.org adresli web sayfası görmeye başlamıştır.

İş Kanunu ve ilgili yönetmelikler yürürlüğe girdikten sonra,  İş mevzuatı bir araya getirilerek 2004 yılının Kasım ayında Derneğimiz tarafından basılmış,  kitap ve klasör olarak tüm üyelerimize dağıtılmıştır.  Aynı yayın, güncellenerek Türk-İş ile ortak yayın olarak ta basılmış ve Türk-İş’e bağlı tüm sendikalara dağıtılmıştır.  

Aynı şekilde, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ilgili Yönetmeliklerin yayınlanmasından sonra, bireysel ve toplu iş hukukunun güncel düzenlemeleri de derlenerek Derneğimiz tarafından 2014 yılının Mayıs ayında  “İş Mevzuatı” ikinci kitabı yayınlanarak tüm üyelerimize dağıtılmıştır.

KONFERANS, PANEL, SEMPOZYUM, KONGRE VE ÇALIŞTAYLARIMIZ

Tüzüğümüzde yer alan amaçlarımıza uygun olarak, çalışma yaşamının güncel sorunlarına ve mevzuat konularına ilişkinkonferanslar, paneller, sempozyumlar, çalıştaylar ve kongreler yapılmıştır.

Derneğimizin ilk Olağan Genel Kurulu etkinlikleri çerçevesinde, 1999 yılının Nisan ayında,  görevde olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Nami ÇAĞAN’ın, ILO Türkiye Temsilcisi Sayın Gülay ASLANTEPE’nin, Bakanlık bürokratlarının, sosyal tarafların katılımıyla düzenlenen  “ÇALIŞMA YAŞAMINDAKİ GELİŞMELER VE BAKANLIK YAPISINDAKİ ETKİLERİ” konulu konferans, Derneğimizin ilk etkinliği olmuştur. Konferans notları basılı hale getirilmiştir.

Özellikle “iş güvencesi” konusu henüz iş mevzuatımızda yar almamış iken,  görevde olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Yaşar OKUYAN’ın, ILO Türkiye Temsilcisi Sayın Gülay ASLANTEPE’nin, Bakanlık bürokratlarının, işçi ve işveren konfederasyonlarının (Türk-İş,Hak-İş,DİSK)ve akademisyenlerin de katılımıyla 2000 yılının Mart  ayında  yapılan “İŞ GÜVENCESİ PANELİ”konuyu gündeme getirme, duyarlılık oluşturma ve  öneri sunma açısından da çok önemli bir rol oynamıştır. Panel notları basılı hale getirilmiştir.

Çalışma yaşamındaki gelişmeler çerçevesinde, 2002 yılının Mart ayında Derneğimiz tarafından, Akademisyenler, Türk-İş,Hak-İş ve DİSK’in katılımları ile ILO Türkiye Temsilciliği’nin desteğiyle  “DEĞİŞEN İSTİHDAM BİÇİMLERİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ”  konulu Panel düzenlenmiştir.Panel notları basılı hale getirilmiştir.

Çalışma yaşamının en önemli sorunlarından olan asıl işveren-alt işveren ilişkisi, iş teftişinin etkinliği üzerindeki olumsuz yansımaları nedeniyle Derneğimizin etkinlik konuları arasında her zaman önemli bir yer tutmuştur.  Bu konudaki ilk etkinliğimiz Derneğimiz tarafından, 26 Kasım 2005 Cumartesi tarihinde, Kadir Has Üniversitesi Merkez Kampusu’nda ‘’İş Hukukunda Alt İşveren-Asıl İşveren İlişkisi Uygulama Sorunları ve Çözüm Öneriler’’ konulu seminer düzenlenmiştir. Bu konu hakkında düzenlenmiş ilk detaylı ve ses getiren bir etkinlik olmuştur. Etkinlik yargı mensupları ve baro üyeleri tarafından yoğun bir katılım ve dikkatle izlenmiştir. Etkinlikteki sunuş ve tartışmalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat BAŞESGİOĞLU’nun önsözü ile kitaplaştırılmıştır.

B
u konudaki etkinliklerimiz, akademisyenler ve sosyal tarafların katılımıyla 2009 yılında Antalya, Adana, Ankara, İzmir ve İstanbul’da ard arda gerçekleştirilen “ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ VE UYGULAMADAKİ SORUNLAR” Panelinin yapılmasıyla devam etmiştir. Panel notlarımız TİSK ile ortak yayın olarak yayınlanmıştır.

‘’Bireysel İş Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları’’ sempozyumu İzmir ekonomi Üniversitesinin katılımıyla 25 Mayıs 2011’de İzmir’de 26 Mayıs 2011’de İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.

Çalışma yaşamının güncel sorunları ve mesleğimizi ilgilendiren mevzuat konuları hakkında sosyal tarafların, akademisyenlerin, yargı üyelerinin ve İş Müfettişlerinin katılımıyla, konuların tüm yönlerinin birlikte değerlendirilmesi amacıyla  , “Çalışma Yaşamı ve İş Denetimi Kongresi” genel başlığı altında 4 büyük kongre gerçekleştirilmiştir. 

Birinci Çalışma Yaşamı ve İş Denetimi Kongre’si 1-2 Nisan 2006 tarihinde, “Bireysel İş İlişkilerinde Yeni Düzenlemeler, Uygulama Sorunları ve Çözüm Önerileri” Ana başlığı altında, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat Başesgioğlu’nun katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.

İkinci Kongre, 26-27 Nisan 2007 tarihinde, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde gerçekleştirilmiştir.

Üçüncü Kongre, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ile Ankara SMMM Odası tarafından düzenlenen ‘’Çalışma Yaşamının Güncel Sorunları ve İş Mevzuatı’’ 3-4 Nisan 2010 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Dördüncü Kongre, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Sosyal Politika Araştırma ve Uygulama Merkezi ile derneğimiz tarafından düzenlenen ‘’Çalışma Yaşamının Güncel Sorunları ve Mevzuatımızdaki Yeni Gelişmeler’’ 28-29 Nisan 2012 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Üniversitelerin Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümleri tarafından düzenlenen ''Sosyal İnsan Hakları Uluslararası Sempozyumu'' katılım ve katkı sağlanmıştır.

Derneğimizin kuruluşundan itibaren, “iş teftişinin sorunları ve çözüm önerileri ” ve “iş teftişinin etkinliğinin arttırılması” konularında bütün grup başkanlıklarında görevli iş müfettişlerinin katılımlarıylaçalıştaylar yapılmış, raporlar hazırlanmıştır.  

ILO’nun iş teftişine ilişkin yayınları takip edilmiş olup, Türkçe’ye çeviriler yapılmıştır.Çeviriler kitap olarak yayınlanmıştır.

2007 yılında Sivil Toplum Diyaloğu  Avrupa Bilgi Köprüleri Programı ‘’İŞ YAŞAMINDA YENİ ÖNLEME STRATEJİLERİ PROJESİ’’ gerçekleştirilmiştir.  Proje sonuçları basılı hale getirilmiştir.

Derneğimizin katkılarıyla, ILO için Çalışma Yaşamında Haklar kitabı hazırlanmıştır.

Çalışma yaşamındaki güncel sorun ve gelişmelerin mesleğimize yansımaları çerçevesinde, 2014 yılının Mart ayında yargı üyeleri, akademisyenler ve iş müfettişlerinin katılımıyla “İş Denetiminde Ortaya Çıkabilecek Sorumluluklar” konulu Çalıştay düzenlenmiştir. Çalıştaydaki sunuşlar ve tartışmaların basılı hale getirilmesi çalışmaları devam etmektedir.

K
ongrelerdeki tebliğleri içeren kitaplarla birlikte toplam yayın sayımız 14 olmuştur.

MEVZUAT ÇALIŞMALARI

4857 sayılı İş Kanunu’nun,  10.06.2003 tarihinde yürürlüğe girmesinden önce akademisyenlerden oluşan bilim kurulunun   çalışmaları yakından takip edilmiş, hazırlanan  tasarıdaki düzenlemeler hakkında  çalışmalar yapılarak  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına sunulmuştur. Özellikle Yasanın İş Denetimine ilişkin maddelerine yönelik öneriler  sonuç vermiştir.

2014 yılında çıkarılan torba kanunlara yönelik, iş kanunu ve özlük haklarımıza ilişkin düzenleme çalışmaları yapılmış ise de  yaşanan büyük iş kazalarının yarattğıkonjonktürel gelişmeler nedeniyle  öncelik kazanarak sonuca ulaşılamamıştır.

MESLEKİ GÜVENCEMİZ

Derneğimizin olağanüstü çabaları ve görevde olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat BAŞESGİOĞLU’nun katkılarıyla 24 Temmuz 2003 tarihinde yürürlüğe giren 4947 sayılı Kanun ile İş Müfettişlerinin tekrar üçlü kararname ile atanması sağlanmıştır.

ÇALIŞMA YAŞAMINA KATKI ÖDÜLLERİ

Derneğimiz tarafında Birinci Çalışma Yaşamına katkı ödülleri verilmiştir. Yayın Ödülü, Çalışma ve Toplum Dergisine, Emek Ödülünün Mesut GÜLMEZ’e  , Prof. Dr. Gürhan Fişek adına Fişek Vakfı’na, Sendika ve Toplum Kuruluşu Ödülü verilmiştir.

 

SOSYAL ETKİNLİKLER

Derneğimiz tarafından üyelerimiz arasında kaynaşmayı arttırmak üzere geziler, yemekler gibi sosyal etkinlikler düzenlenmiştir.

YASAL UYARI
Bu internet sitesi içeriğinde yer alan tüm yazı, isim, unvan, resim, görüntü, fotoğraf, video, müzik, sunum, eğitim materyalleri vb. İş Müfettişleri Derneği’ne ait olup 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda yer alan hükümlerle hukuki koruma altındadır. Dernekten izin alınmaksızın değiştirilemez, çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz, umuma iletilemez, başka bir lisana çevrilemez. Siteyi kullanan kişiler, ilk defa kullanım anından itibaren bu kullanım koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Dernek, bu hakları ihlal eden kişiler hakkında yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.